Katayuan Military

template ng pahina ng larawan ng header 5 desktop template ng pahina ng larawan ng header 5 mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

Noong 2020, idinagdag ang katayuang militar sa mga batas sa patas na pabahay ng Virginia. Kasama sa katayuang militar ang mga aktibong miyembro ng serbisyong militar, mga beterano na nagsilbi sa aktibong militar at na-discharge o pinalaya sa ilalim ng mga kundisyon maliban sa kawalang-dangal, at mga miyembro ng pamilya ng mga aktibong miyembro ng serbisyo militar o beterano.

Kabilang sa mga halimbawa ng diskriminasyon ang:

  • Pagtanggi sa isang potensyal na nangungupahan dahil gumagamit sila ng HUD-VASH voucher para tumulong sa pagbabayad ng renta.
  • Isang real estate agent ang namamahala o humihimok sa isang beterano na bumili ng bahay sa isang partikular na lugar kung saan nakatira ang ibang mga beterano o pamilya ng militar.
  • Isang property manager na nagpapahintulot sa mga stereotype na makaimpluwensya sa mga desisyon tungkol sa pagrenta sa mga beterano.

 
Iligal din ang diskriminasyon batay sa pisikal o mental na kapansanan . Ang mga beterano na may mga kapansanan ay maaaring humiling ng mga makatwirang akomodasyon o pagbabago upang ganap nilang masiyahan at magamit ang kanilang mga tahanan. Ang mga makatwirang akomodasyon ay mga eksepsiyon sa mga patakaran at patakaran at kinabibilangan ng:

  • Pagpapahintulot o pagwawaksi ng mga bayarin para sa isang serbisyo o emosyonal na suportang hayop.
  • Pagtatalaga ng nakareserba at naa-access na parking space malapit sa unit.
  • Pagpapahintulot sa isang live-in caregiver na manatili sa isang nangungupahan.

 
Ang mga makatwirang pagbabago ay mga pisikal na pagbabagong ginawa sa unit o karaniwang lugar at kinabibilangan ng:

  • Pagpapalawak ng pintuan upang mapaunlakan ang isang wheelchair.
  • Paglalagay ng mga grab bar sa banyo.
  • Pagbaba ng threshold ng pagpasok ng isang unit.

Nakakaranas ng Diskriminasyon sa Pabahay?